Notă de Informare

Prin aceasta Nota de Informare, SUDREZIDENTIAL BROKER SRL denumita in continuare “Societatea” – furnizează informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților săi (numite în continuare „Datele”), așa cum sunt acestea enumerate mai jos, in Conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 (numit în continuare „GDPR”). Scopul principal al acestui Regulament este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 1. OPERATORUL DE DATE ȘI INFORMAȚIILE DE CONTACT 

SUDREZIDENTIAL BROKER SRL (denumita in continuare si Credit24h.ro) persoana juridica romana cu sediul social in Popesti-Leordeni, soseaua Oltenitei, nr. 45, Unitatea nr. 5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, judetul Ilfov, inmatriculata la ONRC Ilfov sub numarul J23/1424/2013, avand CUI 31635054 este responsabilă, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru colectarea și procesarea Datelor în contextul relației noastre contractuale și, cu precădere, pentru prestarea serviciilor ca parte a executării obligațiilor noastre față de Client.

Dacă aveți orice întrebări sau observații referitoare la prezenta Notificare, vă rugăm să ne contactați:
http://www.credit24h.ro/contact/, la numărul de telefon- 0731.111.609 sau prin E-mail la: office@sudbroker.ro.

De asemenea, Societatea a numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO) care poate fi contactat în legătură cu orice aspecte legate de modul în care se prelucrează datele cu caracter personal prin E-mail: dpo@rocg.ro.

 1. CE DATE PRELUCRĂM ȘI ÎN CE SCOP

Accesarea și utilizarea de către tine a Aplicației de Scoring Online implică procesarea de către Credit24h.ro a anumitor date cu caracter personal ale tale. Scopul este de a-ți oferi posibilitatea de autoevaluare a bonității în raport cu instituțiile financiare bancare, de evaluare a scoringului tău de credit și a capacitații tale de rambursare a obligațiilor financiare.

Atunci când utilizezi Aplicația de Scoring Online pentru a-ți afla scoringul de credit, Credit24h.ro colectează următoarele date cu caracter personal:

 • datele de identificare: nume, prenume, telefon, e-mail, data nașterii – colectăm și procesăm aceste date pentru a te putea contacta si pentru ati comunica scoring-ul de credit (eligibilitatea si pentru a te putea contacta in cazul in care esti interesat de o solutie de creditare).
 • informații financiare: nivelul veniturilor tale, angajamente de plată lunare, nivelul salarial declarat, detalii despre creditul solicitat, respectiv tipul creditului, destinația, suma, durata – prelucrăm aceste date pentru a-ți calcula scoring-ul de credit,
 • informații referitoare la vechimea in muncă precum si durata contactului de munca – procesăm aceste date pentru a-ți genera un scoring de credit cat mai adecvat;
 • istoricul tău de creditare: alte credite pe care le deții sau le-ai deținut, întârzieri la plata creditelor, credite refinanțate – procesăm aceste date pentru a-ți genera un scoring de credit cat mai adecvat;
 • informații cu privire la bonitatea ta din alte surse, dar doar daca vei solicita expres acest lucru, si anume date obținute din surse publice sau de la terți autorizați, cum sunt: Biroul de Credit S.A., ANAF, Centrala Riscului de Credit, Buletinul Procedurilor de Insolventa – procesăm aceste date pentru a-ți genera un scoring de credit cat mai adecvat;

În măsura în care esti eligibil si o solutie de creditare a fost identificata, vom putea transmite aceste date și institutiilor financiar bancare si viceversa si anume acestea ne pot transmite date despre identitatea dvs, tipul si valoarea creditului acordat, acest lucru fiind obligatoriu conform conventiilor incheiate de institutiile bancare cu Credit24h.ro. în scopul oferirii către tine de produse de creditare personalizate si a obtinerii unui credit conform preferintelor si cerintelor tale.

 1. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Pe baza CONSIMTAMANTULUI tău, temeiul prelucrarii fiind consimțământul dvs (conform Art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR, putem prelucra datele menționate mai sus, dar si pentru a-ți pune la dispoziție informații publicitare (marketing direct) privind produsele și serviciile oferite de instituțiile bancare partenere care se potrivesc cel mai bine profilului tău sau pentru ca acestea să îți transmită informații cu privire la produsele și servicii oferite.

În măsura în care îți exprimi consimțământul în acest sens prin intermediul aplicației, vom prelucra datele tale cu caracter personal de mai sus, pentru a te informa cu privire la serviciile și produsele care ți se potrivesc cel mai bine, respectiv pentru a-ti comuna un scoring de credit cat mai adecvat si ulterior pentru obtinerea unui credit.

Refuzul de a furniza consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing direct nu afectează posibilitatea ta de a utiliza aplicație și serviciile oferite de Aplicația de Scoring Online.

Ai dreptul de a-ți retrage oricând consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului tău până la data retragerii. Îți poți retrage consimțământul acordat in Aplicația de Scoring Online în scopul prelucrării datelor tale cu caracter personal în scop de marketing prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail: office@sudbroker.ro.

 1. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR

Credit24h.ro păstrează datele tale cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate. Astfel, vom stoca anumite categorii de date (cum este cazul scoringului de eligibilitate sau datele tale financiare pentru obtinerea unui credit) pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data utilizării aplicației de scoring. Ulterior, după ce motivele de prelucrare menționate anterior încetează, Datele vor fi anonimizate, șterse sau distruse.

Îți putem de asemenea reține datele cu caracter personal şi după încetarea relației contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta anumite legi aplicabile sau dacă avem nevoie de datele tale cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în justiție, exclusiv în măsura necesară. După acestei perioade, vom restricționa prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

În cazul în care, ulterior calculării scoring-ului de credit, vei decide să accesezi și un produs de creditare oferit de partenerii nostri, datele tale cu caracter personal vor fi transferate catre acestia si perioada de pastrare a datelor se poate modifica conform politicilor de protectie a datelor personale ale acestora si conform cerintelor legale.

În situatia in care datele tale cu caracter personal care sunt prelucrate de Credit24h.ro pe baza consimțământului tău (cum sunt cele prelucrate în scopuri de marketing), prelucrarea durează până la momentul la care îți vei retrage consimțământul.

 1. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE CĂTRE ALȚI DESTINATARI

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru a intermedia obținerea unui credit bancar pe care ți-l dorești, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, transmitem datele tale personale către: instituțiile financiare bancare (BANCI), consultanți externi către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, exclusiv din România, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc), precum si catre autorități publice, organele judiciare.

 1. DREPTURILE TALE

Conform prevederilor GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi cu privire la datele tale cu caracter personal prelucrate de Credit24h.ro în calitate de operator de date:

Dreptul de acces – poți solicita confirmarea dacă datele tale. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către credit24h.ro. În caz afirmativ, poți obține informații privind activitatea de prelucrare (cum ar fi scopul, categoriile de date prelucrate, durata prelucrării, destinatarii și alte informații privind această prelucrare). Poți de asemenea obține o copie a datelor tale cu caracter personale care sunt procesate de credit24h.ro.

Dreptul la rectificare – poți rectifica datele tale cu caracter personal prelucrate de credit24h.ro care sunt inexacte, sau le poți completa. credit24h.ro nu poate interveni însă asupra datelor cu caracter personal care sunt preluate de la Biroul de Credit;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ai dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care (i) prelucrarea acestora nu a fost legală, (ii) când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, (iii) în cazul retragerii consimțământului dacă prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului tău și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, ori (iv) dacă te opui prelucrării, din motive legate de situația particulară în care te afli și nu există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea sau dacă te opui unei prelucrări în scopuri de marketing sau profilare;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat atunci când (i) contești exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, dacă nu dorești ștergerea datelor, (ii) atunci când credit24h.ro nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iii) atunci când te opui prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru ca credit24h.ro să verifice dacă interesele sale legitime prevalează asupra intereselor tale;

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de opoziție – ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment (inclusiv creării de profiluri), din motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, dacă credit24h.ro prelucrează datele tale personale pe baza interesului său legitim;

Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale – ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra ta sau care te afectează într-o măsură semnificativă (cu excepția cazului când acest lucru este necesar pentru încheierea unui contract). Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, ai posibilitatea de a te exprimă punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalități descrise în prezența Notă de informare și Politică de Confidențialitate.

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către credit24h.ro la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul tău de a depune plângere se poate exercita prin transmiterea acesteia către: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211; e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând, prin transmiterea unei notificări catre credit24h.ro utilizând datele de contact de mai jos. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor tale, inclusiv în eventualitatea în care dorești să îți retragi acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persona în scop de marketing, ne poți contacta prin e-mail, la adresa: office@sudbroker.ro sau printr-o solicitare scrisă la adresa: Popesti-Leordeni, soseaua Oltenitei, nr. 45, Unitatea nr. 5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, judetul Ilfov.

CONFIRM CA, PRIN BIFAREA CASUTEI CORESPUNZATOARE:

 • Imi exprim consimțământul in vederea prelucrarii datelor mele cu caracter personal pentru situațiile prevazute in prezenta Nota de Informare
 • Sunt de acord să fiu contactat pentru a primi prin email sau telefonic informații comerciale cu potential interes pentru mine, despre produsele financiar bancare
 • În baza acestui acord voi primi informări și materiale promoționale, până la solicitarea mea de dezabonare.