Termeni si conditii

Va multumim ca ati accesat site-ul www.credit24h.ro. Prin utilizarea site-lui www.credit24h.ro si/sau al oricarui alt serviciu, inclusiv a aplicatiilor online disponibile pe site, se considera ca ati citit, inteles si acceptat integral termenii si conditiile de utilizare ale site-ului.

In cazul in care nu sunteti de acord cu oricare din termenii si conditiile site-ului aveti dreptul de a inceta imediat utilizarea.

Utilizatorii au acces gratuit la site-ul www.credit24h.ro si aplicatiile online disponibile pe site.

Website-ul www.credit24h.ro (denumit in continuare “website-ul Credit24h.ro”) este pagina oficiala de internet a societatii SUDREZIDENTIAL BROKER SRL (denumita in continuare si Credit24h.ro) persoana juridica romana cu sediul social in Popesti-Leordeni, soseaua Oltenitei, nr. 45, Unitatea nr. 5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, judetul Ilfov, inmatriculata la ONRC Ilfov sub numarul J23/1424/2013, avand CUI 31635054, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/4155/1993, avand cod unic de inregistrare RO 5022670, telefon 0729.572.570, email office@sudbroker.ro

SUDREZIDENTIAL BROKER SRL este o societate romaneasca, fiind inregistrata la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca intermediar de credite la pozitia 329 din Registrul de Intermediari de Credite – Persoane Juridice.

Activitatea de intermediere de credite este reglementata de Ordonanța de urgență nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
DEFINITII CONFORM O.U.G Nr. 52 din 2016: 

 • consumator – persoana fizică, inclusiv codebitorul, ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale;
 • creditor – persoana juridică, inclusiv sucursala instituției de credit și a instituției financiare din străinătate, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe teritoriul României potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, sau prezentei ordonanțe de urgență, în cursul exercitării activității comerciale sau profesionale;
 • contract de credit – un contract prin care un creditor acordă sau promite să acorde unui consumator un credit în cadrul domeniului de aplicare al art. 2 sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare;
 • serviciu accesoriu – un serviciu oferit consumatorului în legătură cu contractul de credit;
 • intermediar de credite – persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce nu acționează în calitate de creditor, care, în cursul exercitării activității sale comerciale, a afacerii sau a profesiei sale, în schimbul unui onorariu, realizează legătura, fie în mod direct, fie indirect, unui consumator cu un creditor sau cu un alt intermediar de credite și care desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități:
 • prezintă consumatorilor contracte de credit;
 • oferă asistență consumatorilor prin organizarea de activități pregătitoare sau alte activități administrative precontractuale privind contractele de credit, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 • încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;
 • intermediar de credite legat – un intermediar de credite care acționează, în una dintre următoarele situații, în numele și sub răspunderea deplină și necondiționată:
 • a unui singur creditor;
 • a unui singur grup;
 • a unui număr de creditori sau de grupuri care nu reprezintă majoritatea pieței;
 • instituție de credit – o întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 • creditor non-financiar – persoana juridică ce desfășoară activitate de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziția acestuia în baza unor acorduri interguvernamentale înregistrate în Registrul de evidență prevăzut la art. 5 lit. g) din Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și dezvoltatorul imobiliar, care acordă credite de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1);

 • personal:
 • orice persoană fizică care lucrează pentru creditor sau pentru intermediarul de credite și care este implicată direct în activitățile reglementate de prezenta ordonanță de urgență sau intră în contact cu consumatorii în cursul unor activități reglementate de prezenta ordonanță de urgență;
 • orice persoană fizică care lucrează pentru un reprezentant desemnat și care intră în contact cu consumatorii în cadrul unor activități reglementate de prezenta ordonanță de urgență;
 • orice persoană fizică care coordonează sau supraveghează în mod direct persoanele fizice prevăzute la lit. a) și b);
 • valoarea totală a creditului – plafonul sau sumele totale puse la dispoziție în baza unui contract de credit;
 • costul total al creditului pentru consumator – toate costurile, inclusiv:
 • dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, cu excepția taxelor notariale;
 • costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate;
 • costul evaluării bunului, excluzând costurile pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra bunului imobil și orice costuri plătibile de către consumator pentru nerespectarea angajamentelor prevăzute în contractul de credit;
 • valoarea totală plătibilă de către consumator – suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru consumator;
 • dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE – costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, după caz, inclusiv costurile prevăzute la art. 29 alin. (2), egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor – trageri, rambursări și costuri, viitoare sau prezente, convenite de creditor și de consumator;
 • rata dobânzii – procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;
 • rata fixă a dobânzii aferente creditului – convenirea de către părți în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parțiale, aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele parțiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;
 • evaluarea bonității – evaluarea probabilității ca datoria rezultată din contractul de credit să fie achitată;
 • autoritate competentă – autoritatea desemnată drept competentă cu asigurarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
 • împrumut în valută – un contract de credit atunci când creditul este acordat în una sau în ambele din următoarele situații:
 • în altă monedă decât cea în care consumatorul primește veniturile sau deține activele pe baza cărora urmează să fie rambursat creditul;
 • în altă monedă decât moneda statului membru în care consumatorul își are reședința;
 • codebitor – persoana care se obligă împreună cu debitorul principal la plata tuturor obligațiilor derivate din contractul de credit și care poate participa cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare;

Alte definitii si termeni utilizati:

 • ROBOR : Rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Aceasta se stabileste zilnic de BNR, ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de banca centrala. Aceasta se poate consulta pe site-ul BNR.
 • Marja de dobanda : Valoare exprimata in puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii de baza a bancii sau la un indice monetar de referinta pentru a calcula rata dobanzii practicata la un imprumut. De regula, marja ramane fixa pe durata contractului, astfel ca rata dobanzii se modifica doar in functie de dobanda folosita ca reper.

 • IRCC (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor) se aplică pentru următoarele categorii de împrumuturi:
 •  Credite de consum;
 •  Carduri de credit;
 •  Credite ipotecare;
 •  Descoperiri de cont cu dobânzi variabile, acordate începând cu luna mai 2019.
 • Excepție de la regulă fac creditele de tip Prima Casă (actuala Noua Casa), pentru care prețul este reglementat de autorități printr-o legislație specifică, ce impune ca formulă de calcul ROBOR la trei luni plus marja băncii, care nu poate depăși 2%. De asemenea, IRCC nu se aplică pentru creditele cu dobândă fixă sau pentru persoanele juridice care doresc să acceseze un împrumut.
 • Valoarea indicelui zilnic se calculează ca medie ponderată a ratelor dobânzilor la depozite, cu volumul tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, din cursul zilei lucrătoare precedente. De exemplu, dacă în cursul unei zile, există două tranzacții, de 10 și de 15 milioane de lei, la dobânzile de 2% respectiv 2,4%, indicele zilnic va avea valoarea (10 mil*2%+15 mil*2,4%)/10 mil+15 mil, rezultatul fiind de 2,24%. Mai multe informatii aici: https://www.bnr.ro/Indicele-de-referin%C8%9Ba-pentru-creditele-consumatorilor–19492-Mobile.aspx  
 • Asistenta Gratuita la preanaliza financiara si intocmirea dosarului bancar : SudRezidential Broker SRL ofera asistenta gratuita privind pre-analiza, gestionarea relatiei dintre client si institutiile financiare si intocmirea dosarului de creditare.
 • Serviciile prestate de Credit24h.ro – pentru servicul de intermediere de credite, respectiv pentru analiza financiara si pentru gestionarea relatiei dintre client si institutiile financiare precum si pentru alte servicii ce pot fi furnizate, SudRezidential Broker SRL este remunerat de catre institutiile bancare cu care aceasta are incheiate conventii sau parteneriate, valoarea acestor remuneratii fiind diferita in functie de tipul de credit, valoarea creditului si procentul fix sau variabil stabilit cu o institutie de credit.

Conditii:

Excluderea raspunderii

Toata informatia prezentata pe site-ul www.credit24h.ro este furnizata fara niciun fel de garantie, expresa sau sugerata sau potrivire pentru un scop anume. Informatia prezentata poate include inacurateti de ordin tehnic sau erori de tastat. Informatiile acestui site va sunt oferite cu buna credinta, din surse apreciate ca fiind de incredere. Nu garantam ca informatiile sunt exacte, complete sau obiective.

www.credit24h.ro nu va fi raspunzator in vreun fel pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire corecta a informatiei prezentate pe site si pentru orice tip de erori sau omisiuni in continut care pot conduce la orice fel de neplaceri.

www.credit24h.ro isi rezerva dreptul de a modifica oricand termenii si conditiile de utilizare fara o notificare prealabila. Acest site este oferit in aceasta forma fara alte garantii.

Informatia prezentata pe acest site are scop pur informativ si nu are caracter angajant, de orice natura, pentru SudRezidential Real Estate SRL sau SudRezidential Broker SRL.

In special, acordarea unui credit este conditionata de indeplinirea conditiilor de eligibilitate financiara si poate fi supusa platii unor taxe sau comisioane catre institutiile de credit.

Dezvoltatorii imobiliari isi rezerva dreptul de a aduce orice modificari proiectelor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare si pot suferi modificari.

Institutiile financiare pot aduce modificari produselor de creditare si in acest caz, SudRezidential Broker SRL nu poati fi raspunzatoare in orice mod in cazul modificarii produselor bancare sau a incetarii unui anumit produs financiar sau de creditare.

www.credit24h.ro poate contine anumite legaturi catre pagini de Internet ale unor terte parti. Prin accesarea legaturilor catre alte site-uri va asumati raspunderea de a respecta termenii si conditiile ce guverneaza site-urile respective.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii acceptati implicit faptul ca www.credit24h.ro nu poate controla, in nici o masura, continutul tertelor site-uri.

Prin urmare, www.credit24h.ro nu isi asuma nici o responsabilitate fata de vizitatori cu privire la informatiile de orice natura continute pe respectivele site-uri.

Orice includere de link-uri spre alte site-uri este realizata pentru singurul motiv de a veni în ajutorul vizitatorului site-ului si nu implica sprijinirea de catre noi a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri si nici vreo asociere cu operatorii lor. Vizitatorul acceseaza acele site-uri si le foloseste produsele si serviciile exclusiv pe propriul risc.

Modalitatea de comunicare si transmitere a documentelor

Întrucât procesul de intermediere si acordare de credite se desfășoară preponderent online, orice comunicare electronică transmisă de Credit24h.ro in cursul acestui proces (prin sms, e-mail, mesaje sau documente afișate în chat, whats-up, etc.), precum si orice opțiuni sau cereri exprimate de tine și orice alte comunicări pe care ni le transmiți prin mijloace electronice,  inclusiv prin completarea sau selectarea unor câmpuri intr-o plaformă electronica, reprezintă mijloace de probă valabile și vor putea fi folosite în orice proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative.

Documentele se pot comuni si fizic in timpul programului nostru de lucru si la punctele noastre de lucru din Sectiunea Contact.

Este important, de asemenea, sa retii ca in raport cu institutiile de credit sunt incidente prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, astfel incat este necesar ca toate datele furnizate de tine sa fie reale si complete.

Limba in care se desfasoara intregul proces de intermediere de credite prin intermediul site-ului sau platformelor electronice este limba romana.

Programul de lucru

 Programul nostru de lucru este de luni pana vineri incepand cu ora 9:00 pana la ora 18:00 si in weekend doar sambata incepand cu ora 9:00 si pana la ora 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

Proprietatea intelectuala

Credit24h.ro este marca inregistrata si continul acestui site este proprietatea intelectuala a societatii SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.

Intregul continut al site-ului www.credit24h.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea detinatorului domeniului de internet:  www.credit24h.ro si a colaboratorilor sai, drepturile de proprietate intelectuala fiind protejate de lege.

Informatiile pot fi reproduse prin tiparire numai pentru uz personal. Informatiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate in orice fel intr-un alt document sau material fara permisiunea prealabila scrisa.

www.credit24h.ro include sectiuni care cuprind continut in format text, foto, audio sau video care pot fi reproduse sau copiate doar cu acceptul SUDREZIDENTIAL BROKER SRL.

In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta legii dreptului de autor, va rugam sa ne contactati pentru a putea lua masurile care se impun.

Data ultimei modificari: 15.10.2021.